Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Požární bezpečnost administrativních budov

Požární bezpečnost staveb je základním podkladem požární ochrany a týká se i budov administrativního charakteru. Zahrnuje jak schopnost objektu bránit ztrátám na životech a majetku v případě požáru, tak materiálové a konstrukční řešení stavby i řešení požárně bezpečnostního zařízení a opatření.

Pojem „administrativní budova” už dávno nezahrnuje jen pracovní prostředí, ve kterém probíhá administrativní, manažerská nebo koncepční činnost, ale spadají sem také budovy či celé komplexy budov, ve kterých jsou sdružovány administrativní, obchodní, obytné a další funkce.ČSN 73 5305 pro administrativní budovy

Norma ČSN 73 5305 slouží pro stanovení zásad při přípravě návrhů administrativních budov a komplexů, případně částí objektů, které mají administrativní charakter. Stanovuje také zásady pro úpravu těchto objektů nebo jejich částí. Norma je platná pro:

  • objekty veřejné správy,
  • objekty pro administrativu (která souvisí s výrobou, obchodem, službami),
  • objekty peněžních institucí,
  • objekty výzkumných a vědeckých institucí,
  • objekty informačních a přenosových médií,
  • objekty univerzálně administrativního charakteru.

Pokud jde o kulturní památky, objekty památkově chráněné nebo objekty spadající do památkových rezervací, používá se norma v přiměřených mezích v souladu s nařízeními památkové ochrany a dotčenými orgány památkové péče.

Norma, mimo jiné, stanovuje požadavky na požární bezpečnost staveb (požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, na obsazení objektů osobami, na výhřevnost hořlavých látek, na shromažďovací prostory, na ochranu stavby proti šíření požáru vzduchotechnikou, na zásobování požární vodou atd.).

Aktivní a pasivní požární bezpečnost staveb administrativního charakteru

Součástí požární bezpečnosti budov je jak aktivní, tak pasivní požární ochrana.

  • Aktivní požární ochrana - jde o požárně bezpečnostní zařízení, která jako celek dokáží detekovat vznik požáru v budově a aktivně ovládat další požárně bezpečnostní zařízení sloužící k likvidaci požáru nebo ke snížení škod způsobených požárem. Do aktivní požární ochrany spadá elektrická požární signalizace, zařízení sloužící k detekci a signalizaci požáru, zařízení určená pro odvod kouře a tepla, stabilní hasící zařízení a mnoho dalších.
  • Pasivní požární ochrana - je zastoupena konstrukčními a dispozičními řešeními stavby s ohledem na požární bezpečnost (jak je budova celkově schopna odolávat požáru). Do pasivní požární ochrany spadá členění objektu na požární úseky, únikové cesty, použité materiály a konstrukce z hlediska jejich odolnosti vůči požáru, vybavenost zásahových cest pro zásah jednotek PO a další).

Prvky aktivní požární ochrany by měla vždy instalovat odborná firma. Podle expertů z bezpečnostní agentury TOP security je důležitý také pravidelný servis a revize požárních systémů. Jen tak je zaručena jejich správná funkčnost.

Častým problémem je i zastarávání požárních systémů, a proto je vhodné se včas zaměřit na jejich renovaci. Řešením může být napojení stávající kabeláže EPS na nové prvky EPS od české společnosti Lites.

Význam členění požárních úseků

Aby se co nejvíce zabránilo šíření požáru, jsou stavby členěny na menší požárně oddělené celky (požární úseky). Rozdělení budov na požární úseky významně pomáhá při snižování následků požáru, zejména pokud jde o životy lidí a zvířat a ztráty na majetku. 

Požární úsek představuje požárně ohraničený prostor, který je oddělen konstrukcemi s požární odolností stanovenou podle požárního rizika. Odolnost konstrukce je doba, po kterou je daná konstrukce schopna čelit požáru, aniž by ztratila svou funkci.

K oddělení požárních úseků mohou být použity také požárně bezpečnostní systémy. Jde například o elektronickou požární signalizaci, požární klapky, požární dveře, požární přepážky, ucpávky a řadu dalších bezpečnostních zařízení, která mohou nejen včas detekovat požár, ale významně omezit jeho šíření.

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×